1. chuông bát

 2. chuông treo

 3. khánh đồng

 4. khánh đồng cả giá

 5. mandala

 6. cồng chiêng

 7. mặt trống đồng (đường kính 40-90)

 8. trống đồng đông sơn

 9. chữ Ah tây tạng

 10. tỳ hưu

 11. Thiềm thừ

 12. Long ấn

 13. chuột tha gạo

 14. trâu mẫu tử

 15. con báo

 16. Chày Kim Cương

 17. Bò Tót

 18. Phù Điêu

 19. Bát Bửu

 20. Con Tuần Lộc

 21. Mô hình xe tải

 22. Mô hình xe com măng ca